Cấp phép cho SU tức là gán giấy phép vào Sketchup (kích hoạt) để nó hoạt động.

Đối với Single-user license:  Cài đặt được cho 2 máy tính Windows or Mac OS X. Nhưng tại 1 thời điểm chỉ có 1 máy hoạt động. Nếu bạn muốn chuyển giấy phép sang máy khác, phải remove license trên máy cũ.

Đối với Network license:  Bạn mua bao nhiêu license (seat) thì chỉ có bấy nhiêu user được sử dụng tương ứng số giấy phép đã mua tại 1 thời điểm. Cài đặt không giới hạn PC Windows hoặc MAC OS X. Sau khi bạn gán giấy phép cho SketchUp Pro, phần mềm sẽ hoạt động miễn là đủ seat như đã nêu. Nếu bạn thấy một thông báo  Xin lỗi, hiện tại có quá nhiều người đang sử dụng SketchUp Pro (Sorry, there are too many people using SketchUp Pro at the moment), tức là bạn vào sau nên hết license seat, bạn có thể đợi đến khi seat trở lại bằng cách người nào đó thoát SketchUp hoặc bạn liên hệ với quản trị viên mạng để được giúp đỡ.

Các phần sau đây giải thích làm thế nào để ủy quyền và loại bỏ một giấy phép trên một máy tính cá nhân. Nếu bạn là quản trị viên cần ủy quyền cho một số máy tính cùng một lúc để có giấy phép mạng, xem Quản trị Giấy phép Mạng.

Ủy quyền giấy phép (hay còn gọi là gán) (Authorizing a license)

Áp dụng cho: single-user hoặc network license

  1. Tại hộp thoại khởi động Welcome to SketchUp. Click nút Add License  bên trên. Nếu không thấy hãy vào Help > Welcome to SketchUp. Ở Network, nếu serial number and authorization code đã xuất hiện tại ô License thì bỏ qua bước 7.
  2. Mở email xác nhận giấy phép mà bạn nhận được sau khi mua giấy phép của bạn.
  3. Trong email, sao chép số serial number.
  4. Trong hộp thoại Welcome to SketchUp, dán số seri vào box Serial Number
  5. Trở lại hộp thư email của bạn, sao chép mã authorization code.
  6. Trong hộp thoại Welcome to SketchUp, dán authorization code.
  7. Nhấp vào nút Add license, và SketchUp Pro sẽ được kích hoạt.

Gỡ bỏ giấy phép (Removing a license)

Để gỡ single-user license từ PC của bạn, follow theo cách sau:

  1. Select Help > License.
  2. Click the Remove License link. A confirmation dialog box appears.
  3. Click the Remove License button to confirm that you want to remove your license.

Now one of your two authorizations is available to use. Simply follow the steps in Authorizing a license. After you remove a license, you can also re-authorize your license.

Copyright © 2017 Sketchup.com.vn