Nếu bạn sử dụng SketchUp Pro giấy phép mạng và cần sử dụng SketchUp Pro trong khi bạn không có kết nối Internet đang hoạt động (ví dụ trên máy bay), bạn có thể sử dụng các seat mà không cần Internet 1 tuần . Sau khi thực hiện xong check out network license seat, bạn có thể chạy SketchUp Pro khi offline.

Để check out network license, theo bước sau:

  1. Select Help > License.
  2. Click the Check Out License for Offline Use button. A dialog box showing the number of days the license can be checked out appears.
  3. Click the Check Out button. Your license is checked out, and you can now use it when you’re offline.
Note: Trong khi giấy phép của bạn được check out, không ai khác có quyền truy cập vào giấy phép mạng để sử dụng seat đó. Nói cách khác, tổng số seat trên giấy phép giảm một lần trong suốt thời gian  check out.

Để check in license, theo bước sau:

  1. Select Help > License.
  2. Click the Check In button.
Tip: Nếu bạn không check in license, nó sẽ tự động check in khi check out hết hạn.