Trong SketchUp Make and SketchUp Pro, bạn có thể:

  • Tạo mô hình 3D của các tòa nhà, đồ nội thất, cảnh quan v.v…
  • Tùy chỉnh giao diện SketchUp.
  • Chia sẽ các mẫu 3D và có thể sử dụng in ra mẫu 3D.
  • Có thể nhập file từ một chương trình khác.

SketchUp enables you to create 3D models of buildings, furniture, landscapes

Sự khác nhau giữa SketchUp Make và SketchUp Pro:

SketchUp Features Make Pro
Build 3D models V V
Import CAD files X V
Export CAD and PDF files X V
Create multi-page presentation sets X V
Produce construction drawings X V
Export animation videos of any size X V
Present files and full-screen presentations X V
Add custom attributes and behaviors X V
Generate lists and reports X V
Use solid modeling tools X V
Make hand-drawn rendering styles X V
Work with simulated film cameras X V
Email technical support X V
Licensed for commercial use X V
Import, Export, and Create IFC Files X V